REGULAMIN KLUBU FIT STYLE ZONE

Osoba korzystająca z usług Klubu Fit Style Zone zawiera Umowę na korzystanie z usług Fitness Klubu Fit Style Zone z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Śluzowej 21, NIP: 6121865825, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystać z Klubu mogą wyłącznie osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 1. osoby, które uiszczają wymagane opłaty zgodnie z podpisaną Umową, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin Klubu

 2. osoby korzystające z jednorazowego wejścia, które uiszczą opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem oraz złożą Formularz Kontaktowy, którego integralną częścią jest niniejszy Regulamin

 3. osoby korzystające z jednorazowego, bezpłatnego zaproszenia, które złożą Formularz Kontaktowy, którego integralną częścią jest niniejszy Regulamin

 4. osoby pełnoletnie, bądź małoletnie od 16 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą, potwierdzoną własnoręcznym podpisem przedstawiciela ustawowego, złożonym na Formularzu Aplikacyjnym oraz Formularzu Zgody Opiekuna Prawnego Zwane dalej „Klientem” / „Klubowiczem” / „Członkiem”

 5. Korzystanie z usług Klubu jest jednoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie punkty Regulaminu.

 6. Fit Style Zone prowadzi rezerwację miejsc na zajęcia grupowe. Klient może dokonać rezerwacji jedynie jeśli posiada aktywny Karnet lub z góry uiści opłatę za rezerwowane zajęcia.

 7. Rezerwacji można dokonać na stronie internetowej Klubu (www.fitstyle.com.pl), telefonicznie bądź bezpośrednio w Recepcji Klubu.

 8. Klient ma prawo do rezygnacji z rezerwowanych wcześniej zajęć, jednak nie później niż 30 minut przed ich rozpoczęciem. Jeśli rezygnacja nie zostanie zgłoszona, Klient nie otrzyma zwrotu za niewykorzystane zajęcia.

 9. Klubowi przysługuje prawo do rozwiązania lub zmiany terminu i/lub godziny zajęć bez podania przyczyny, przy uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Klubowiczów, poprzez ogłoszenie na przeznaczonej do tego tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Klubu Klient oświadcza pisemnie, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

 10. W razie wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń Klubowicz powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej i dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań.

 11. Klubowicze wykonujący ćwiczenia z trenerem personalnym lub biorący udział w zajęciach grupowych zobowiązani są zgłaszać wszelkie dolegliwości lub kontuzje trenerowi/instruktorowi.

 12. Klub zastrzega sobie prawo do zamknięcia go na czas konieczny do przeprowadzenia remontów lub zabiegów sanitarnych a także usunięcia awarii. O zamknięciach planowanych lub o planowanych zmianach godzin otwarcia Klubu, Klubowicze zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

CZŁONKOSTWO W KLUBIE

 1. Zakupiony Karnet jest imienny i nie może zostać wykorzystany przez osoby trzecie. Jest honorowany do wskazanej na karnecie daty i nie podlega przesunięciu na inny termin.

 2. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony Karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności Karnetu.

 3. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych kart członkowskich za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu. Fit Style Zone nie jest zobowiązana do zezwolenia Członkowi Klubu na wejście do Klubu w przypadku nie okazania przez niego karty członkowskiej.

 4. Cena Karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

 5. W przypadku zagubienia Karnetu Klient jest zobowiązany powiadomić pracowników recepcji.

 6. Zagubienie karnetu wiąże się z wydaniem duplikatu, którego koszt wynosi 50 zł i ponosi go Klubowicz.

 7. Członek Klubu powinien powiadomić Klub o zmianie danych kontaktowych.

 8. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyny.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za przedmioty wartościowe i inne pozostawione w szatni, szafkach i na terenie Klubu, Klub nie ponosi odpowiedzialności.

 2. Za szkody wyrządzone na mieniu oraz na osobie odpowiedzialność ponosi Klubowicz, a w przypadku małoletnich ich przedstawiciele ustawowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Klient korzysta z usług na własną odpowiedzialność. Klub nie ponosi odpowiedzialności za śmierć, uszkodzenia ciała lub utratę zdrowia Klienta powstałe w związku z korzystaniem z usług.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Klub ma prawo uzależnić zgodę na wstęp na zajęcia od dostarczenia przez klienta stosownego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń.

 

ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE

 1. Klubowiczów obowiązuje zmienne obuwie oraz strój sportowy.

 2. Dla zapewnienia higieny i komfortu innym uczestnikom, ćwiczący powinien używać ręcznika – do położenia go na przyrządach w siłowni oraz na matach podczas zajęć.

 3. Przed korzystaniem z urządzeń należy zapoznać się z regulaminem i instrukcją użytkowania i obsługi sprzętu sportowego, a w razie wątpliwości poprosić o pomoc trenera lub innego pracownika.

 4. Podczas korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń należy zachować wszelkie środki bezpieczeństwa i ostrożności w stosunku do siebie jak też innych uczestników.

 5. W przypadku zauważenia usterki Klubowicz powinien zaniechać dalszych ćwiczeń i niezwłocznie poinformować personel Klubu.

 6. Zabrania się przesuwania urządzeń treningowych bez zgody personelu Klubu.

 7. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować stanowisko oraz wszystkie elementy sprzętu, a w szczególności odłożyć hantle, gryfy i sztangi na stojaki.

 8. Użytkowanie sal, pomieszczeń sanitarnych i urządzeń powinno być zgodne z ich przeznaczeniem.

 9. Klubowicze zobowiązani są do utrzymania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.

 10. Klubowicz zobowiązuje się do ukończenia treningu najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem i opuścić Klub najpóźniej w godzinie jego zamknięcia.

 11. W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających,

 2. przynoszenia do Klubu leków dostępnych na receptę, które nie służą do osobistego użytku Klubowicza i nie zostały przepisane przez lekarza lub innych środków, których celem jest zwiększenie sprawności fizycznej (np. sterydów anabolicznych). Zabrania się odpłatnego lub bezpłatnego oferowania, dostarczania, przekazywania lub udostępniania takich środków w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim,

 3. palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych,

 4. wnoszenia pożywienia w strefach do tego nie przeznaczonych, przede wszystkim w strefie wykonywania ćwiczeń przez Klubowiczów,

 5. wnoszenia wszelkich szklanych przedmiotów do strefy ćwiczeń Klubu,

 6. wnoszenia wszelkich gorących napojów do strefy ćwiczeń Klubu,

 7. wprowadzania i przechowywania zwierząt,

 8. wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych, wybuchowych oraz broni, która może prowadzić do uszkodzeń własnego ciała lub innych,

 9. fotografowania i filmowania wewnątrz Klubu w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody FS Zone,

 10. handlu towarami i usługami, akwizycji, naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek na terenie Klubu,

 11. prowadzenia działalności gospodarczej lub innej formy działalności zarobkowej przez podmioty niezwiązane z FS Zone bez pisemnej zgody FS Zone, w szczególności prowadzenia treningów personalnych,

 12. przebywania na terenie Klubu poza godzinami otwarcia.

 1. Klubowicze zobowiązani są do zachowywania się w Klubie w sposób odpowiedni, tak by nie przeszkadzać innym Klubowiczom. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone i może przyczynić się do wyproszenia Klubowicza przez personel Klubu. W przypadku odnotowania przez personel Klubu lub zgłoszenia przez innych Klubowiczów zachowań, które zagrażają bezpieczeństwu innych osób przebywających w Klubie lub naruszają dobra osobiste innych osób jak również mogą zaszkodzić reputacji i interesom FS Zone, w szczególności z powodu, agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, personel Klubu ma prawo wyprosić Klubowicza z Klubu.

 2. Osoby naruszające porządek, przepisy Regulaminów FS Zone lub obowiązujące instrukcje obsługi urządzeń do ćwiczeń w sposób narażający sprzęt na uszkodzenie lub narażający zdrowie innych Klubowiczów, mogą zostać wyproszone z Klubu.

OPŁATY

 1. Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej i miesięcznych opłat członkowskich w kwocie, wskazanej w Umowie.

 2. O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata członkowska za pierwszy miesiąc członkostwa oraz opłata za kartę członkowską są należne w dniu zawarcia Umowy, a kolejne miesięczne opłaty członkowskie są płatne do 10. dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego.

 3. Fit Style Zone jest uprawniona do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu, w przypadku, gdy zalega on z opłatą członkowską lub podał dane, które uniemożliwiają Fit Style Zone realizację polecenia zapłaty lub pobranie opłaty (w zależności od wybranego sposobu zapłaty).

 4. Fit Style Zone jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu, w przypadku, gdy zalega on z opłatą.

 5. Opłaty członkowskie oraz wejścia jednorazowe mogą być regulowane za pomocą karty płatniczej lub gotówką w Recepcji Klubu.

 6. Regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie internetowej www.fitstyle.com.pl

 

REKLAMACJE

 1. Klubowicz ma prawo składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Klubu. Dokonuje tego za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres recepcja@fitstyle.com.pl
 2. Składając reklamację Klient zobowiązany jest:

               a) podać imię i nazwisko oraz PESEL (w przypadku jego braku – adres zamieszkania),

               b) wskazać lokalizację Klubu, którego dotyczy reklamacja,

               c) w sposób dokładny opisać zastrzeżenie dotyczące Klubu lub jego funkcjonowania,

               d) jeśli to możliwe, wskazać daty ewentualnego zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji.

       3. Klub zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od dnia jej zgłoszenia.

       4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klub poinformuje Klubowicza poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres Klubowicza wskazany w jego Panelu Klienta. W przypadku posiadaczy Kart Sportowych, na adres, z którego  wpłynęła reklamacja.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 18.09.2018